Skovshoved IF - Kastrup BK
03.06.2017 :: Fodbold :: U-7
Skovshoved IF - Kastrup BK Skovshoved IF - Kastrup BK Skovshoved IF - Kastrup BK Skovshoved IF - Kastrup BK Skovshoved IF - Kastrup BK Skovshoved IF - Kastrup BK Skovshoved IF - Kastrup BK Skovshoved IF - Kastrup BK Skovshoved IF - Kastrup BK Skovshoved IF - Kastrup BK Skovshoved IF - Kastrup BK Skovshoved IF - Kastrup BK

Kastrup BK - Kjøbenhavns Boldklub
03.06.2017 :: Fodbold :: U-7
Kastrup BK - Kjøbenhavns Boldklub Kastrup BK - Kjøbenhavns Boldklub Kastrup BK - Kjøbenhavns Boldklub Kastrup BK - Kjøbenhavns Boldklub Kastrup BK - Kjøbenhavns Boldklub Kastrup BK - Kjøbenhavns Boldklub Kastrup BK - Kjøbenhavns Boldklub Kastrup BK - Kjøbenhavns Boldklub Kastrup BK - Kjøbenhavns Boldklub Kastrup BK - Kjøbenhavns Boldklub Kastrup BK - Kjøbenhavns Boldklub Kastrup BK - Kjøbenhavns Boldklub